Lệnh Chốt lời/cắt lỗ (Stop Loss/Take Profit) trên vị thế mở mới là lệnh điều kiện chốt lời/ cắt lỗ đi kèm theo lệnh gốc đặt. Khi lệnh gốc khớp mới sinh lệnh điều kiện chốt lời/cắt lỗ đi kèm